0
Přihlášení

Nemáte ještě účet?

Registrací získáte:
  • Výměnu baterie zdarma
  • Delší dobu pro vrácení zboží
  • Slevu až 15 % na všechny objednávky

Registrovat se

Potřebujete poradit? Zavolejte nám
775 955 998 Po–Pá: 9:00–15:00 hod
V nákupním košíku zatím nic nemáte.

Hledáte inspiraci? Podívejte se třeba na oblíbené značky nebo aktuální novinky v nabídce.

Reklamační řád

Výňatek z Obchodních podmínek 

 

 

5. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a další práva Spotřebitelů

5.1.      Pro účely těchto Obchodních podmínek se pojmem „Spotřebitel“ rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pojmem „Podnikatel“ se pro potřeby tohoto poučení rozumí Prodávající, tj. ŽILKA HODINKY s.r.o. se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 01617800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56247.

5.2.      Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem (na dálku) ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta počíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít níže uvedený formulář, který si vytiskne, vyplní a zašle jej na adresu prodejny Žilka hodinky Olomouc.

5.3.      Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce, je povinen na své náklady a nebezpečí předat Podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, veškeré zboží, které od podnikatele obdržel. Podnikatel je následně povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží, vrátit Spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly Podnikatelem přijaty, nebo způsobem, se kterým bude Spotřebitel souhlasit, pokud mu tím nevzniknou další náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal. Jestliže spotřebitel při koupi zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí Podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.4.      Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

5.5.      Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem, zejména dojde-li k dodání zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.6.      Spotřebitel se v případě jakékoliv nespokojenosti může obrátit se svojí stížností na jednatele Prodávajícího (ŽILKA HODINKY s.r.o., Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc) nebo Českou obchodní inspekci (tel.: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, Web: www.coi.cz, IS DS: x7cab34), která dohlíží na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele či příslušný živnostenský úřad (úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce).

5.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.


6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Adresát

 ŽILKA HODINKY Schweitzerova 798/99a, 779 00 Olomouc, IČ: 01617800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56247

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

 

7. Práva z vadného plnění

7.1.      Kupující je povinen po celou dobu užívání zboží o toto řádně pečovat, zejména je v krátkých pravidelných intervalech vhodným způsobem čistit a chránit je před jakýmkoliv poškozením.

7.2.      Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též „Reklamace“) u Prodávajícího, není-li stanoveno jinak.

7.3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při dodání nemá vady, a že zboží bylo dodáno v ujednaném množství, jakosti, a provedení. Zboží nemá vady, pokud:

7.3.1.    Má stanovené nebo ujednané vlastnosti; pokud tyto vlastnosti nebyly stanoveny nebo ujednány, má vlastnosti obvyklé s ohledem na povahu zboží;

7.3.2.    Se hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se toto zboží obvykle používá;

7.3.3.    Bylo dodáno v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti;

7.3.4.    Bylo dodáno ve střední jakosti;

7.3.5.    Vyhovuje požadavkům právních předpisů;

7.3.6.    Bylo jako vadné zboží prodáno za nižší cenu a tento nedostatek (vada) byla uvedena ve specifikaci konkrétního zboží.

7.4.      Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud došlo ke změně vlastností zboží, která je způsobena:

7.4.1.    Opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním;

7.4.2.    Nesprávným užíváním zboží;

7.4.3.    Nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží;

7.4.4.    Přirozenou změnou materiálů (zejména kůží, oceli, skla) z nichž je zboží vyrobeno;

7.4.5.    Poškozením kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí;

7.4.6.    Zásahem neautorizovaného servisu;

7.4.7.    V dalších případech stanovených Občanským zákoníkem.

7.5.      Pokud bylo dodáno zboží a toto zboží nesplňuje požadavky podle odst. 7.3 (tedy zboží vykazuje vadu) a vada se u tohoto zboží projevila v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.6.      Práva kupujícího z vadného plnění v případě odst. 7.5 jsou následující. Kupující má právo požadovat dodání nového kusu zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti zboží. Není-li možné vyměnit součást zboží, resp. vadné zboží za jiné zboží bez vad, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.7.      Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné (postup dle odst. 7.6) , zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady a odstavec 7.6 se nepoužije.

7.8.      Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců ode dne dodání zboží.

7.9.      Má-li zboží odstranitelné vady, tj. takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled a funkce zboží, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového kusu zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti zboží. Není-li možné vyměnit součást zboží, resp. vadné zboží za jiné zboží bez vad, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.10.   V případě odstranitelné vady má kupující právo na dodání nového zboží nebo na odstoupení od smlouvy také tehdy, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat.

7.11.   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

7.12.   Má-li zboží neodstranitelné vady, tj. takové vady, které opravou nelze odstranit, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že lze zboží i přes jeho vadu užívat, a kupující nepožaduje dodání nového zboží ani neodstoupil od smlouvy, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.13.   Kupující řádně uplatní práva z vadného plnění tehdy, když vytkne Prodávajícímu vady zboží, navrhne způsob řešení (zvolí si právo, které mu dle jeho názoru náleží – např. bezplatné odstranění vad) a zboží řádně doručí nebo jinak dodá Prodávajícímu. Kupující bere na vědomí tu skutečnost, že v případě uplatnění práva z vad prostřednictvím přepravní společnosti, pošty atp. (dodání vadného zboží Prodávajícímu), je třeba toto zboží kvalitně zabalit, nejlépe do původního obalu, aby nedošlo k poškození zboží.

7.14.   Práva z vadného plnění, jakož i práva kupujícího, dle odst. 7.2, je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží nebo nemožnost posouzení příčiny vady.

7.15.   Prodávající povinen přijmout Reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí Reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu, který je Spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy tento právo uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje.

7.16.   Prodávající dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.17.   Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím, který je Spotřebitelem, nedohodne na delší době. Po uplynutí této doby má kupující, který je Spotřebitelem, stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Zeptejte se na cokoliv
Kontakt
775955998
(Po–Pá: 9:00–15:00 hod)
Nastavení hodinek
a jejich seřízení před odesláním
Rodinná firma
která dělá poctivý obchod
Do druhého dne
zboží skladem u vás při objednávce do 12:00
U objednávek nad 3000 Kč
jde doprava na nás
Máte rádi hodinky?

My taky. Nechejte si jednou za čas poslat naše novinky, speciální akce a slevy:

Facebook Instagram Youtube
Platební metody
platební metody

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.